Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wysokość cen za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
  
Wysokość cen za dostarczanie wody: w okresie od 01 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. (na podstawie decyzji organu regulacyjnego):
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 4,53 zł 4,89 zł
3,97 zł
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 4,53 zł  
4,89 zł
 

* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 0,92 zł / m³ brutto.


 
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: w okresie od 01 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. (na podstawie decyzji organu regulacyjnego)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,19 zł 8,84 zł
5,69 zł
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,19 zł  
8,84 zł
 
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 3,15 zł / m³ brutto.
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2023-07-07
Publikujący Barbara Matyja 2023-08-03 22:28
Modyfikacja Barbara Matyja 2023-08-10 08:13

Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 2028) rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 25 października 2021 r. Rada Miejska w Sieniawie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/230/2021 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa”, która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 listopada 2021 r., poz. 3687.

Uchwała reguluje zasady świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Miasto i Gminę Sieniawa, w tym:

  • minimalny poziom świadczonych usług;
  • szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
  • sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
  • warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
  • warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
  • sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
  • sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
  • standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków;
  • warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 23 listopada 2021 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłDanuta Król2021-10-25
Publikujący Barbara Matyja 2021-11-23 21:19
Modyfikacja Barbara Matyja 2021-11-23 21:21
CENA WODY I ŚCIEKÓW
 
Miasto i Gmina Sieniawa, jako podmiot prowadzący działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków informuje, iż począwszy od dnia 01 listopada 2020 r. opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki obliczana będzie na podstawie obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa, zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Nr RZ.RET.070.3.27.2018.AS z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wysokość cen za dostarczanie wody: w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 29 maja 2020 r. do 19 listopada 2020 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego):
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,02 zł 5,42 zł
4,50 zł
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,02 zł  
5,42 zł
 
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 0,92 zł / m³ brutto.
Zgodnie z powyższym cena wody w okresie obowiązywania taryfy wynosi 4,50 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
 
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 29 maja 2020 r. do 19 listopada 2020 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,01 zł 8,65 zł
5,50 zł
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,01 zł  
8,65 zł
 
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 3,15 zł / m³ brutto.
Zgodnie z powyższym cena ścieków w okresie obowiązywania taryfy wynosi 5,50 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
 
 
Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa w dniu 09 września 2020 r. złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa na okres 18 miesięcy.
Decyzja organu regulacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa niezwłocznie po jej otrzymaniu. 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBarbara Matyja2020-10-26
Publikujący Barbara Matyja 2020-10-26 08:08
Modyfikacja Barbara Matyja 2020-12-01 08:15
CENA WODY I ŚCIEKÓW

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 26 października 2020 r. wydał decyzję Nr RZ.RZT.770.37.2020.MK o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta i Gminy Sieniawa.
Przedmiotowe taryfy i wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki będą obowiązywać w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Miasto i Gminę Sieniawa.

Wysokość cen za dostarczanie wody: w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 20 listopada 2020 r. do 31 lipca 2023 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,03 zł / m³ 5,43 zł /m³
4,51 zł / m³
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,03 zł / m³  
5,43 zł / m³
 
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowejza zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 0,92 zł / m³ brutto.
Zgodnie z powyższym cena wody w okresie obowiązywania taryfy wynosi 4,51 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
 
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 20 listopada 2020 r. do 31 lipca 2023 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1
Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,03 zł / m³ 8,67 zł / m³
5,52 zł / m³
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,03 zł / m³
 
8,67 zł / m³
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 3,15 zł / m³ brutto.
Zgodnie z powyższym cena ścieków w okresie obowiązywania taryfy wynosi 5,52 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBarbara Matyja2020-10-26
Publikujący Barbara Matyja 2020-11-27 15:13
Modyfikacja Barbara Matyja 2023-08-10 08:15
 
WNIOSKI, FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Załączniki:

Decyzja Nr RZ.RET.070.3.27.2018.AS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa na okres 3 lat Plik pdf 133.61 KB
Formularz odczytu wodomierza Plik doc 16.64 KB
Oświadczenie do wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków na nieuregulowany stan prawny nieruchomości Plik pdf 296.72 KB
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków Plik pdf 332.22 KB
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa - obowiązujący od dnia 23 listopada 2021 r. Plik pdf 295.80 KB
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa - obowiązujący do dnia 22 listopada 2021 r. Plik pdf 2.71 MB
Decyzja Nr RZ.RZT.770.37.2020.MK w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w okresie pierwszych 18 miesięcy Plik pdf 987.00 KB
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (przedsiębiorca i inny podmiot nie będący konsumentem) - WZÓR DO WGLĄDU Plik pdf 398.42 KB
Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Plik pdf 272.99 KB
Uchwała Nr XXI/193/2021 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Plik pdf 48.97 KB
Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (gospodarstwa domowe) - WZÓR DO WGLĄDU Plik pdf 398.45 KB
Wniosek o założenie / wymianę / odbiór / demontaż wodomierza głównego / podlicznika Plik doc 983.40 KB
Wniosek o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków Plik doc 981.39 KB
Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków Plik pdf 657.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBarbara Matyja2020-10-26
Publikujący Barbara Matyja 2020-10-26 13:05
Modyfikacja Barbara Matyja 2021-11-23 21:09
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 04 października 2023r. 11:14:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.