Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Termin i sposób załatwienia

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBeata Skibińska2020-12-21
Publikujący Beata Skibińska 2020-12-21 09:36
Modyfikacja Beata Skibińska 2022-01-07 11:33
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych –w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Wniosek do pobrania na dole strony

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 
Szczegółowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie pokój nr 17
Tel. 16 622 73 01 wew.37

2. Wymagane dokumenty
- odpowiedni wniosek (do pobrania na dole strony)
załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzje właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

3. Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie Nr 36 9162 1010 2003 1500 0316 0001 Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Opłata za zezwolenie.
Opłata podstawowa roczna za:
 • zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

4. Termin załatwienia sprawy
1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z uchwałami rady gminy w  sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu Miasta i Gminy Sieniawa
2. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
3. Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwoleń może ulec wydłużeniu w sytuacji wyczerpania maksymalnej liczby zezwoleń ustalonej przez Radę Miejską w uchwale nr XL/259/18 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 10 sierpnia 2018 r.
4. Na niezałatwienie sprawy w powyższym terminie, jak również w sytuacji, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie

Decyzję należy odebrać osobiście w pokoju nr 1.

5. Tryb odwoławczy
1.  Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

6. Podstawa prawna
 1. Art. 18¹ ust. 1, 2, 3, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm).
 3. Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).
 4. Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).
 6. Uchwała nr XL/259/18 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa (Dz. Urz. Woj. Podka. z dnia 03 września 2018 r. poz. 3753)
 7. Uwagi
Opłata za korzystanie z zezwoleń w latach następnych, objętych zezwoleniem oraz dla przedsiębiorców kontynuujących działalność uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim:
Opłaty te podwyższa się jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


W przypadku, kiedy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w kwot przedsiębiorcy wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.
Wpłaty za korzystanie z zezwoleń (zezwolenia) na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie Nr 36 9162 1010 2003 1500 0316 0001 Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa
(po złożeniu oświadczenia) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
W opisie wpłaty należy podać  przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty.

8. Notatki
Urząd jest czynny:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 – 15:30
Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na pierwszym piętrze i jest czynna: 8:00 – 14:30

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa z siedzibą przy placu Rynek 1, 37-530 Sieniawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z wszczętym na Pani/Pana wniosek postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Informujemy, że:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zezwoleń, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu. W przypadku decyzji odmawiającej wydania Pani/Panu zezwoleń, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u nas przez 3 lata od daty prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@sieniawa.pl, telefonicznie +48 660 725 715 lub pisemnie na adres: Rynek 1, 37-530 Sieniawa.
2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBeata Skibińska2020-04-29
Publikujący Beata Skibińska 2020-04-29 10:54
Modyfikacja Beata Skibińska 2022-01-07 11:46
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży - Detal
Wniosek do pobrania na dole strony

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 
Szczegółowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie pokój nr 17.
Tel. 16 622 73 01 wew.37

2. Wymagane dokumenty
- odpowiedni wniosek (do pobrania na dole strony)
załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzje właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

 3. Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie Nr 36 9162 1010 2003 1500 0316 0001 Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Opłata za zezwolenie.
Opłata podstawowa roczna za:
 • zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

4. Termin załatwienia sprawy
1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z uchwałami rady gminy w  sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
3. Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwoleń może ulec wydłużeniu w sytuacji wyczerpania maksymalnej liczby zezwoleń ustalonej przez Radę Miejską w uchwale nr XL/259/18 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Decyzję należy odebrać osobiście w pokoju nr 1.

5. Tryb odwoławczy
1. Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

6. Podstawa prawna
 1. Art. 18¹ ust. 1, 2, 3, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm).
 3. Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).
 4. Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).
 6. Uchwała nr XL/259/18 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa (Dz. Urz. Woj. Podka. z dnia 03 września 2018 r. poz. 3753)
 7. Uwagi
Opłata za korzystanie z zezwoleń w latach następnych, objętych zezwoleniem oraz dla przedsiębiorców kontynuujących działalność uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim:
Opłaty te podwyższa się jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


W przypadku, kiedy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w kwot przedsiębiorcy wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.
Wpłaty za korzystanie z zezwoleń (zezwolenia) na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie Nr 36 9162 1010 2003 1500 0316 0001 Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa
(po złożeniu oświadczenia) w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
W opisie wpłaty należy podać  przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty.

 8. Notatki
Urząd jest czynny:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 – 15:30
Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na pierwszym piętrze i jest czynna: 8:00 – 14:30
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa z siedzibą przy placu Rynek 1, 37-530 Sieniawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z wszczętym na Pani/Pana wniosek postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Informujemy, że:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zezwoleń, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu. W przypadku decyzji odmawiającej wydania Pani/Panu zezwoleń, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u nas przez 3 lata od daty prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@sieniawa.pl, telefonicznie +48 660 725 715 lub pisemnie na adres: Rynek 1, 37-530 Sieniawa.
2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBeata Skibińska2020-04-29
Publikujący Beata Skibińska 2020-04-29 10:46
Modyfikacja Beata Skibińska 2022-01-07 11:47
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek do pobrania na dole strony

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 
Szczegółowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie pokój nr 17
Tel. 16 622 73 01 wew.37

2. Wymagane dokumenty
- odpowiedni wniosek (do pobrania na dole strony)
załączniki:
- zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu
- zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)
- szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy
- szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych;
- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, o ile  zostało ono wydane przez organ inny niż Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa.

3. Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
 2. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie Nr 36 9162 1010 2003 1500 0316 0001 Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 3. Opłata za zezwolenie.
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
 • 175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.
4. Termin załatwienia sprawy
1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 1. Na niezałatwienie sprawy w powyższym terminie, jak również w sytuacji, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Decyzję należy odebrać osobiście w pokoju nr 1.

5. Tryb odwoławczy
- Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

6. Podstawa prawna
 1. Art. 18¹ ust. 1, 2, 3, art. 111 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm).
 3. Art. 20 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).
 4. Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).
 6. Art. 8a ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 2171 z późn. zm.).
 7. Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podka. z 11 maja 2018 r. poz. 2384)
 7. Uwagi
 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych   mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.
 • Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 • Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miejskiej w Sieniawie i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.
 • W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.
 • Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezy organizowane dla dzieci.
 8. Notatki
Urząd jest czynny:
- od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 – 15:30
Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na pierwszym piętrze i jest czynna: 8:00 – 14:30

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa z siedzibą przy placu Rynek 1, 37-530 Sieniawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z wszczętym na Pani/Pana wniosek postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Informujemy, że:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zezwoleń, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu. W przypadku decyzji odmawiającej wydania Pani/Panu zezwoleń, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u nas przez 3 lata od daty prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@sieniawa.pl, telefonicznie +48 660 725 715 lub pisemnie na adres: Rynek 1, 37-530 Sieniawa.
2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBeata Skibińska2020-04-29
Publikujący Beata Skibińska 2020-04-29 11:00
Modyfikacja Beata Skibińska 2022-01-07 11:47
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-01-17
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 10 czerwca 2023r. 00:23:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.